Menu

Healthy Community Foundation

Veel discussies zijn er gaande over het politieke beleid en hoe dit zou moeten worden verbeterd. Diverse onderwerpen komen aan de orde, waaraan de burger zich het meest stoort. De belangrijkste hiervan zijn zorg en welzijn, direct gevolgd door wonen, persoonlijke ontwikkeling en werken.

Politiek
Met name binnen de zorg en wonen zorgde het kabinetsbeleid de afgelopen jaren voor veel afbraak. Hoewel de burger hiertegen protesteerde, gebeurde er weinig om dit te veranderen, ondanks alle beloften. Die beloften komen ineens naar voren als er verkiezingen in aantocht zijn. De visie van de dames en heren politici schijnt dan plotsklaps te veranderen, want veel van de discussiepunten zouden dan ineens wel kunnen worden verbeterd: bakken met geld worden in het vooruitzicht gesteld, partijen kunnen nu wel met elkaar gaan samenwerken en ‘de burger komt dit allemaal ten goede!’ Als men maar op die bepaalde partij zal stemmen!

Healthy Community Foundation (HCF)
HCF  is opgericht voor het welzijn van de burgers, werkt op basis van vrijwilligers, zonder winstbejag en is politiek neutraal. Onze stichting is van mening, dat de burger voorzieningen moet kunnen krijgen, die nodig zijn, ondanks leeftijd, achtergrond, geloof, geslacht of ras. Zorg moet voor iedere burger Beschikbaar, Bereikbaar en Betaalbaar zijn. De bestuursleden en ondersteuners van de stichting hebben alles in huis om daadwerkelijk veranderingen te kunnen gaan brengen in bestaande stelsels en besloten om zich te gaan inzetten voor een beter welzijn voor de burgers. HCF wil met professionals uit het veld datgene aankaarten, dat onder de bevolking leeft: zorg, wonen, opleiding en werken en kent vier pijlers:

 1. Zorg en Zorgstelsel
 2. Wonen en Woonomgeving
 3. Werken
 4. Persoonlijke Ontwikkeling

HCF zal zich in eerste instantie richten op de eerste twee pijlers, zorg(stelsel) en wonen. In overleg met vele praktijkhouders heeft HCF een Zorgplan opgesteld. Hierin wordt per beroepsgroep aangegeven tegen welke problemen de zorgaanbieders aanlopen en hoe dit zou kunnen worden verbeterd. Het Zorgplan, dat ook aan de vaste commissie van VWS in de Tweede Kamer is gestuurd, is hier te downloaden.

Ouderen met zorg
Welzijn is een combinatie van goede zorg en wonen/woonomgeving. Het bestuur is van mening dat veel ouderen aan hun lot worden overgelaten. Het is de generatie, die Nederland na de Tweede Wereldoorlog heeft opgebouwd en zijn nu min of meer afgedankt voor de maatschappij en velen vereenzamen. De regering stimuleert langer thuis wonen en heeft het merendeel van de zorgcentra voor ouderen opgeheven. Daar verzet HCF zich tegen en wil woonzorgcentra weer terugbrengen, waar ouderen met leeftijdsgenoten hun dagen samen kunnen doorbrengen. Woont men zelfstandig, al dan niet met partner en één van beiden wordt bedlegerig, dan is de dag nog wel door te komen, je kunt hulp inroepen, maar s-nachts kunnen zich vervelende situaties voordoen. Enkele keren per week hulp en voor de rest moet men het maar uitzoeken. De overheid gaat ervan uit, dat familie, vrienden of buren het wel oplossen. Komt men in een verpleeghuis terecht, dan is er vaak nog maar weinig sprake van een menswaardig bestaan. Uren in je eigen uitwerpselen liggen en één keer per week douchen!
Veel ouderen ontwikkelen een vorm van dementie. Dat is niet alleen voor betrokkenen een zorgelijke situatie, maar ook voor familieleden en vrienden. Wat gebeurt er als degene alleen thuis is en hoe gaat dit s-nachts? Wil men deze patiënten laten opnemen in een zorgcentrum of verpleeghuis, dan zijn er lange wachttijden.

Kwaliteit van leven
HCF wil de kwaliteit van leven sterkt verbeteren, de mensen weer uitzicht geven. Wij zijn daarom gestart met plannen uit te werken voor zorgcentra, waar patiënten met een dementie optimaal verzorgd worden. Deze mensen moeten worden gestimuleerd om de kwaliteit van leven omhoog te krijgen door dagbesteding, uitjes en ontspanning. De zorg voor deze mensen moet optimaal zijn.
Onze stichting wil goede woon-zorg voorzieningen gaan treffen waar ouderen hun laatste jaren gezellig kunnen doorbrengen, waar ouderen niet gescheiden worden, ook als de één meer zorg nodig heeft dan de ander.

Pijlers
Daarnaast zijn er nog twee andere vormen waar HCF mee bezig is. Dat is huisvesting voor arbeidsmigranten en faciliteiten voor buurten en de bewoners, waar van alles georganiseerd kan worden. Hierover bericht ik later meer. De twee andere pijlers van de stichting ‘wonen’ en ‘werken’ krijgen in al onze plannen volop aandacht.
Onze stichting werkt zonder winstoogmerk en overmatig (duur) betaald management en maakt zoveel mogelijk gebruik van vrijwilligers. Al het geld dat binnenkomt wordt uitsluitend besteed aan de woonvoorzieningen, de zorg en het welzijn van de bewoners en de zorgverleners, die in dienst zijn.

Praktijk
Onze stichting is niet alleen theoretisch bezig. Wij weten dat enkele aspecten binnen de zorg actie behoeven. Twee kunnen hier worden gemeld:

 1. opzet woonzorgcentra
  De laatste jaren is het merendeel van de verzorgingshuizen verdwenen, terwijl er heel veel behoefte aan is, zij het in een nieuwe, verbeterde, menselijker vorm. Zoals vaak in de media wordt gepubliceerd, laat de verzorging in verpleeghuizen in veel gevallen te wensen over. Mensen met Alzheimer kunnen vaak nergens terecht en zijn verplicht langer thuis te blijven wonen, wat voor hen en hun directe omgeving ondoenlijk is. HCF wil de verzorgingshuizen terugbrengen in sterk verbeterde vorm. Informatie vindt u op de site van Gerinovum.
 2. Opzet verpleeghuizen
  Naast woonzorgcentra willen wij speciale zorgcentra/boerderijen inrichten voor mensen met dementie. Wij willen voor deze ouderen een mooie en vooral menselijke laatste levensfase creëren. Ook hier zullen partners niet worden gescheiden en zijn van harte welkom. Zie de beschrijving van het CoosHuys.
 3. opzet Diagnose-Behandel Centra
  Zoals ook in het zorgplan staat aangegeven, dienen ziekenhuizen te worden omgevormd tot supergespecialiseerde centra en poliklinieken te worden overgeheveld naar gespecialiseerde behandelcentra. Dit in combinatie met de eerstelijnszorg. In deze zogeheten ‘anderhalvelijnszorg’ kunnen patiënten volledig worden behandeld voor dagbehandeling. Ook beeldvormende apparatuur is daar aanwezig. Zie hiervoor de site www.diagnosebehandelcentra.nl.

Tot slot
Zorg kun je in feite niet loskoppelen van wonen. Kijk bijvoorbeeld naar zorg en huisvesting van ouderen. Beide onderwerpen vallen onder welzijn. HCF pleit er ook voor om beide onderwerpen onder te brengen onder één ministerie: Ministerie van Gezondheid, Welzijn en Wonen.
Persoonlijke ontwikkeling is een breed begrip, dat vele aspecten van iemands leven omvat. Deze onderwerpen worden na ‘zorg en welzijn’ uitgewerkt. Op de website is een korte omschrijving van HCF opgesteld, die HIER is te vinden.

HCF is ook te vinden op de social media:

Verdere informatie kunt u inwinnen via Email: info@stichtingHCF.nl

Ik hoop op veel ondersteuning vanuit de bevolking. Wij doen ons uiterste best om HCF tot een groot succes te maken.
hier

Koos Dirkse