Menu

Ouderenzorg, een zorg dat uiteindelijk iedereen zal aangaan

Je moeder is midden tachtig, heeft een beginnende vorm van dementie en woont nog zelfstandig. Overdag krijgt ze aandacht en de nodige hulp, maar dan begint de avond en de nacht. De kinderen maken zich zorgen: is ze thuis? Heeft ze de deuren wel goed dicht gedaan? Heeft ze het gas uitgedraaid? Is ze niet gevallen?

De kinderen zouden haar zo graag willen onderbrengen in een goed woon-zorgcentrum, waar ze de volle aandacht zal krijgen en met leeftijdgenoten kan terugzien op een lang leven. Maar zo eenvoudig is dit niet. De regering heeft de meeste instellingen opgeheven en de bestaande centra zitten overvol. Door het afbraakbeleid van de regering is de aandacht voor deze ouderen ver zoek.

Ouderen
Op 1 januari 2022 telde Nederland 3.525.453 inwoners van 65 jaar en ouder, waarvan 853.107 ouder dan 80 jaar. In 2040 zullen er naar schatting 4,7 miljoen 65-plussers zijn, waaronder 2 miljoen 80-plussers. Het inwonertal in 2040 wordt geschat op circa 17,8 miljoen (CBS). Dit houdt in, dat ruim een kwart van de Nederlandse bevolking in dat jaar 65 jaar of ouder is.
Ouderen hebben het in vele gevallen zwaar. Overdag is er aanloop van familie of verzorgenden en verder zit men opgesloten tussen de vier muren. Het leven gaat echter door. Er moet gezorgd worden voor boodschappen, het huis moet schoon, de dagelijkse beslommeringen, zoals de was en de afwas moeten gedaan worden.
Het enige wat men wil is zorg, aanspraak en bij calamiteiten direct op iemand terug te kunnen vallen. Daarbij komt meestal nog, dat men in een huis woont, dat eigenlijk te groot is, vaak met meerdere verdiepingen (trappen); het is duur in stookkosten en onderhoud.

Tekorten
Er is een groot tekort aan woonruimte in woon-zorgcentra en verpleeghuizen. Is er wel ruimte, dan is er veel aandacht tekort. Niet omdat de verpleging en de verzorgenden dat niet willen, maar omdat hen de tijd hiervoor niet wordt gegund. Zij moeten hun tijd zo effectief mogelijk verdelen onder de bewoners en daarbij vele lijstjes en formulieren invullen. Dus geen taken uitvoeren, die niet op de lijstjes zijn terug te vinden!
Is er sprake van een spoed opname, doordat een oudere echt niet meer alleen thuis kan wonen, dan wordt deze vaak opgenomen, ver van de oude woonomgeving. Een opname geldt dan voor een beperkte periode (bv 14 dagen), waarna een andere oplossing voor de patiënt zal moeten worden gevonden.

Langer thuis wonen
Het regeringsbeleid is erop gericht om ouderen langer thuis te laten wonen. Door de vergrijzing worden steeds meer mensen vroeg of laat afhankelijk van zorg. De overheid wil de kwaliteit van de zorg voor ouderen verbeteren. Alles wordt uit de kast gehaald om hieraan tegemoet te komen door de verstrekking van toeslagen, extra faciliteiten, verpleging en mantelzorg. Maar zijn de ouderen en hun familieleden wel hiermee gebaat? Willen zij dit wel?

Toekomst
De ouderenzorg moet sterk worden verbeterd door bij zorgcentra/verpleeghuizen meer zorgpersoneel in dienst te nemen en het management en de bureaucratie tot het minimum te beperken. Het opheffen van verzorgingscentra enkele jaren geleden is een grove fout geweest. Deze dienen herbouwd te worden, maar in sterk verbeterde vorm. Een woon-zorgcentrum waar bewoners zichzelf kunnen zijn en in gemeenschappelijke ruimten elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten worden georganiseerd en ze mee naar buiten te nemen is dé oplossing. Een thuis waar ze eventueel zelf maaltijden kunnen bereiden of gebruik kunnen maken van de centrale keuken. Ook zorg is gegarandeerd, omdat er, naast het woon-zorgcentrum, ook een verpleegafdeling aanwezig moet zijn.
Ouderen mogen, na een lang leven samen, niet gescheiden worden, ook al heeft een persoon meer zorg nodig dan de partner. Op deze manier kunnen ze een groot deel van de dag samen doorbrengen.
Naast goede voeding is beweging zeer belangrijk voor de ouder wordende mens. Spierkracht en spierweefsel nemen af naarmate men ouder wordt. Beweging is goed voor de algehele conditie, uithoudingsvermogen, flexibiliteit, kracht, coördinatie en geestelijk welbevinden. Daar kan zo’n zorgcentrum in begeleiden.

Wonen en Zorg
Wonen en zorg dragen veel bij aan het welzijn. Beide posten drukken het zwaarste op het budget van een gemiddeld gezin. Ook bij het toenemend aantal ouderen zijn wonen en zorg sterk aan elkaar verbonden. Het ministerie van VWS zou daarom heringericht moeten worden tot een ministerie van Gezondheid, Welzijn en Wonen.
Ook bestaat er een grote woningnood, vooral in de sociale woningbouw, waar in veel gevallen medische indicaties aan te pas moeten komen. Het is dan ook onbegrijpelijk, dat het ministerie van Volkshuisvesting is opgeheven en is ondergebracht bij drie andere ministeries. Sinds die tijd is het aantal nieuw te bouwen woningen in rap tempo gedaald.

Er zal iets moeten gaan gebeuren. Als het van de overheid afhangt, zal er niets veranderen! Daarom is onze stichting plannen aan het voorbereiden om, zonder winstoogmerk, goede woon-zorgcentra te realiseren. Wij willen ervoor zorgen, dat als het thuis niet meer gaat of als u of uw partner meer zorg nodig heeft of aangepast moet gaan wonen, u beiden wél samen kunnen blijven in een fijne omgeving met alle hulp en aandacht die nodig zijn.
U behoeft dan niet eindeloos te wachten, totdat er ergens, ver van uw woonomgeving, een plek vrijkomt. U bent dan van harte welkom en kunt beiden met een gerust hart verhuizen naar CoosHuys. Wij zullen ons uiterste best doen om deze huizen zo snel mogelijk te realiseren.

Onze stichting, de Healthy Community Foundation, bestaat uit vrijwilligers, die zich in hun vrije tijd inzetten. Ik hoop dat velen ons met deze opzet willen steunen op gebied van kennis, ervaring en financiering.

Dit artikel is hier te downloaden.

Koos Dirkse