Menu

Financiering van zorg voor mensen met dementie

In Nederland worden steeds meer mensen geconfronteerd met de uitdagingen van dementie. Deze progressieve neurologische aandoening heeft niet alleen een grote impact op het leven van de patiënten en hun naasten, maar ook op het gezondheidszorgsysteem en de financiering ervan. Het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg aan mensen met dementie vereist adequate financiering.

De financiering van dementiezorg wordt geregeld binnen het zorgstelsel en het stelsel van sociale zekerheid Hier zijn enkele belangrijke aspecten van de financiering van dementiezorg in Nederland:

 1. Basiszorgverzekering
  Medische kosten, waaronder diagnose, behandeling en medicijnen voor dementie, vallen onder de basiszorgverzekering. Alle ingezetenen van Nederland zijn verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt een groot deel van de medische kosten die verband houden met dementie.
 2. Wet Langdurige Zorg (WLZ)
  In ons land vallen mensen met dementie die intensieve zorg en 24-uurs toezicht nodig hebben doorgaans onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze wet regelt de financiering van langdurige zorg in een verpleeghuis of vergelijkbare instelling. Deze wet voorziet in financiering voor opname in een verpleeghuis of voor thuiszorg. Echter, de WLZ dekt niet alle kosten volledig, waardoor er vaak een eigen bijdrage verschuldigd is. Deze wet voorziet in financiering voor opname in een verpleeghuis of voor thuiszorg. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor de Wlz. Dit kan een financiële last vormen voor patiënten en hun familie.
 3. Zorgverzekeringswet (Zvw)
  Voor de zorg en behandeling van mensen met dementie in de thuissituatie valt men onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze wet regelt de financiering van medische zorg, zoals huisartsbezoeken, medicatie en specialistische behandelingen. Hierbij kan gedacht worden aan specifieke verpleegkundige handelingen die thuis worden uitgevoerd. Echter, de vergoedingen binnen de Zvw kunnen beperkt zijn en sommige kosten, zoals de langdurige zorg en ondersteuning, worden niet volledig gedekt.
 4. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo, die ondersteuning en voorzieningen biedt aan mensen die zelfstandig willen blijven wonen. Dit omvat bijvoorbeeld dagbesteding, hulp bij huishouden en begeleiding.
 5. Persoonsgebonden budget (PGB)
  Een mogelijk financieringsmechanisme voor mensen met dementie is het Persoonsgebonden budget (PGB). Met een PGB kunnen patiënten zelf zorg inkopen en de regie behouden over hun zorgproces. Dit geeft hen flexibiliteit en keuzevrijheid, maar het beheer van het PGB brengt ook administratieve lasten met zich mee. Bovendien kan het PGB ontoereikend zijn om alle benodigde zorg en ondersteuning te bekostigen
 6. Innovatieve financieringsmodellen
  Om de financiering van zorg voor mensen met dementie te verbeteren, worden er in Nederland innovatieve financieringsmodellen verkend. Bijvoorbeeld, er wordt geëxperimenteerd met resultaatgerichte financiering, waarbij de zorgaanbieder betaald wordt op basis van behaalde resultaten in plaats van de geleverde zorguren. Dit stimuleert efficiëntie en kwaliteit in de zorg
 7. Samenwerking en preventie
  Om de kosten van dementiezorg te beheersen, is het bevorderen van samenwerking tussen verschillende zorgverleners en het investeren in preventieve maatregelen van essentieel belang. Door vroegtijdige diagnose, voorlichting en ondersteuning kan de zorgbehoefte verminderd worden, wat mogelijk leidt tot lagere kosten op de lange termijn.

Eigen bijdragen: Voor zowel de WLZ als de Wmo gelden eigen bijdragen, afhankelijk van het inkomen en vermogen van de persoon en/of het gezin. Deze bijdragen kunnen variëren en worden vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Tot slot
Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit en grotendeels publiek gefinancierd, wat betekent dat de overheid een belangrijke rol speelt in het waarborgen van toegang tot zorg, ook voor mensen met dementie. Toch kunnen de specifieke financieringsregelingen en voorwaarden in de loop van de tijd veranderen, dus het is altijd raadzaam om de actuele informatie te raadplegen bij betrouwbare bronnen zoals de Rijksoverheid, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Koos Dirkse