Menu

Pleegzorg – pleegouderschap

Pleegzorg, ook wel pleegouderschap genoemd, is een vorm van jeugdzorg, waarbij kinderen (meestal tijdelijk) worden opgevangen in een ander gezin. Deze vorm van zorg komt voor wanneer kinderen om verschillende redenen niet thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld vanwege problemen binnen het gezin, zoals misbruik, verwaarlozing, huiselijk geweld, verslaving van ouders, of andere omstandigheden die het welzijn en de veiligheid van het kind in gevaar brengen.

In Nederland wordt pleegzorg geregeld binnen het jeugdzorgstelsel en valt het onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Pleegzorg kan variëren in duur, afhankelijk van de situatie van het kind en het gezin. Het doel van pleegzorg is om een veilige en stabiele omgeving te bieden, waarin het kind zich kan ontwikkelen en groeien, terwijl tegelijkertijd wordt gewerkt aan herstel van de gezinssituatie of naar een andere permanente oplossing zoals adoptie.
Er zijn verschillende vormen van pleegzorg, waaronder:

 1. Netwerkpleegzorg: Hierbij wordt het kind geplaatst bij familieleden, vrienden of bekenden, zodat er zoveel mogelijk continuïteit in de relatie van het kind met bekende personen blijft.
 2. Crisespleegzorg: Dit is tijdelijke opvang voor kinderen die plotseling uit hun eigen omgeving moeten worden gehaald vanwege een crisis, bijvoorbeeld in situaties van direct gevaar.
 3. Perspectiefbiedende pleegzorg: Dit is pleegzorg waarbij het perspectief is gericht op opgroeien in het pleeggezin, wanneer terugkeer naar de biologische ouders niet mogelijk is.
 4. Weekend- en vakantiepleegzorg: Kinderen verblijven tijdens weekends of vakanties in een pleeggezin om hun eigen ouders te ontlasten.

Pleeggezinnen worden zorgvuldig gescreend en getraind voordat ze kinderen kunnen opnemen. Het welzijn van het kind staat altijd voorop. Er wordt gestreefd naar een goede samenwerking tussen pleegouders, biologische ouders  en professionals in de jeugdzorg om de beste situatie voor het kind te creëren.
Het Nederlandse pleegzorgsysteem kan veranderen en evolueren, dus het is altijd goed om actuele bronnen te raadplegen voor de meest recente informatie over pleegzorg in Nederland.

Uitdagingen en problemen in de pleegzorg
Hoewel een waardevolle vorm van zorg voor kinderen, die niet bij hun biologische ouders kunnen wonen, kampt de pleegzorg met verschillende uitdagingen en problemen. Hier zijn enkele veelvoorkomende problemen in de pleegzorg

 1. Plaatsingstekorten: Er is vaak een tekort aan pleeggezinnen, wat leidt tot onvoldoende beschikbare plaatsen voor kinderen die pleegzorg nodig hebben. Dit kan leiden tot lange wachtlijsten en het risico dat kinderen in minder geschikte omgevingen terechtkomen.
 2. Wachtlijsten: Er is vaak een tekort aan pleeggezinnen, wat leidt tot lange wachtlijsten voor kinderen die pleegzorg nodig hebben. Dit kan resulteren in vertragingen bij het plaatsen van kinderen in een geschikt pleeggezin en kan hun welzijn negatief beïnvloeden.
 3. Matching en stabiliteit: Het vinden van een geschikte match tussen pleeggezinnen en kinderen is essentieel voor het succes van pleegzorg. Een slechte match kan leiden tot spanningen, conflicten en verstoringen in het leven van het kind. Daarnaast kunnen kinderen soms meerdere keren van pleeggezin wisselen, wat hun stabiliteit en welzijn kan aantasten.
 4. Continuïteit en stabiliteit: Sommige kinderen kunnen meerdere keren van pleeggezin wisselen, wat kan leiden tot een gebrek aan stabiliteit en continuïteit in hun leven. Dit kan op lange termijn schadelijk zijn voor hun emotionele en psychologische welzijn.
 5. Ondersteuning van pleeggezinnen: Pleeggezinnen hebben vaak behoefte aan uitgebreide ondersteuning, zowel emotioneel als praktisch. Het gebrek aan voldoende ondersteuning kan leiden tot overbelasting en stress bij pleeggezinnen, wat hun vermogen om effectieve zorg te bieden kan beïnvloeden.
 6. Samenwerking met biologische ouders: Het is belangrijk om de betrokkenheid van biologische ouders te behouden, tenzij dit niet in het belang van het kind is. Er kunnen echter spanningen en uitdagingen zijn bij het coördineren van de samenwerking tussen pleeggezinnen en biologische ouders.
 7. Overgang naar volwassenheid: Jongeren in pleegzorg worden op een gegeven moment volwassen en moeten de overgang maken naar zelfstandigheid. Dit kan een kwetsbare periode zijn, waarbij ondersteuning en begeleiding cruciaal zijn om ervoor te zorgen dat ze succesvol kunnen integreren in de maatschappij.
 8. Trauma en gedragsproblemen: Veel kinderen in pleegzorg hebben een geschiedenis van trauma en/of gedragsproblemen als gevolg van hun ervaringen. Het omgaan met deze uitdagingen vereist gespecialiseerde zorg en aandacht.
 9. Financiële en bureaucratische obstakels: Sommige pleeggezinnen kunnen te maken krijgen met financiële en bureaucratische obstakels bij het verkrijgen van de nodige vergoedingen en ondersteuning. Dit kan hun bereidheid om pleegzorg te bieden beïnvloeden.
 10. Veranderingen in het systeem: Veranderingen in wet- en regelgeving, financiering en beleid kunnen van invloed zijn op de manier waarop pleegzorg wordt georganiseerd en uitgevoerd. Deze veranderingen kunnen zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor alle betrokkenen.

Verbeterpunten
Pleegzorg is een belangrijk aspect van de kinderbescherming en het welzijn van kwetsbare kinderen in Nederland. Hoewel er al veel inspanningen zijn geleverd om pleegzorg te verbeteren, zijn er altijd mogelijkheden om het systeem verder te optimaliseren. Hier zijn enkele verbeterpunten voor pleegzorg in Nederland:

 1. Vroege interventie en preventie: Zorg ervoor dat er voldoende aandacht is voor vroege interventie en preventieve maatregelen. Door families te ondersteunen, voordat problemen escaleren, kunnen veel plaatsingen mogelijk worden voorkomen.
 2. Matching en plaatsing: Verbeter de matching tussen pleegouders en pleegkinderen. Een goede match op basis van persoonlijkheden, interesses en behoeften kan de stabiliteit en het welzijn van het kind aanzienlijk verbeteren.
 3. Ondersteuning van pleeggezinnen: Bied uitgebreide en langdurige ondersteuning aan pleeggezinnen. Dit omvat zowel emotionele als praktische ondersteuning, evenals trainingen en counseling om pleegouders te helpen omgaan met uitdagingen.
 4. Stabiliteit en continuïteit: Streef naar stabiliteit en continuïteit voor pleegkinderen. Minimaliseer het aantal veranderingen in pleeggezinnen, tenzij dit in het belang van het kind is.
 5. Samenwerking en communicatie: Versterk de samenwerking en communicatie tussen pleegouders, biologische ouders, voogden, jeugdzorginstellingen en scholen. Een open en transparante communicatie is essentieel voor het welzijn van het kind.
 6. Traumagerichte zog: Zorg voor een traumagerichte aanpak in de pleegzorg. Veel pleegkinderen hebben traumatische ervaringen gehad en hebben behoefte aan specifieke zorg en ondersteuning om hiermee om te gaan.
 7. Opleiding en training: Bied uitgebreide en verplichte opleiding en training voor pleegouders. Dit kan hen helpen om beter voorbereid te zijn op de uitdagingen die pleegzorg met zich meebrengt.
 8. Evaluatie en kwaliteitscontrole: Voer regelmatige evaluaties uit van pleegzorgprogramma’s en -praktijken. Zo kan worden beoordeeld wat werkt en wat niet, en kunnen verbeteringen worden doorgevoerd.
 9. Stem van het kind: Zorg ervoor dat het kind, afhankelijk van leeftijd en ontwikkeling, wordt betrokken bij beslissingen die zijn of haar leven beïnvloeden. Hun mening en wensen moeten serieus worden genomen.
 10. Langdurige zorgopties: Voor kinderen die niet kunnen terugkeren naar hun biologische families, overweeg de ontwikkeling van langdurige zorgopties, zoals langdurige pleegzorg of adoptie, om stabiliteit en continuïteit te waarborgen.

Het verbeteren van pleegzorg is een voortdurend proces dat nauwe samenwerking vereist tussen overheden, jeugdzorginstellingen, pleeggezinnen en andere belanghebbenden. Het doel moet altijd zijn om het welzijn van pleegkinderen te maximaliseren en hen te helpen opgroeien in een veilige en ondersteunende omgeving.

Koos Dirkse