Menu

Verbeterpunten zorg uit Zorgplan HCF

Om de zorg efficiënter te maken en in de toekomst betaalbaar te houden, dienen er een aantal basisprincipes rigoureus te worden veranderd. De Healthy Community Foundation (HCF) heeft een aantal punten op papier gezet, waaraan in dit geval gewerkt moet gaan worden.

  1. Sterke reductie van zorgkosten door een eenvoudiger declaratiesysteem, gekoppeld aan internationale systemen. Efficiëntere zorg, minder administratie, management en geen ingehuurde consultants. Afschaffen DBC (Diagnose Behandel Combinatie – het huidige declaratiesysteem voor de zorg).
  2. Er dient één basisverzekering te komen onder regie en premie-inning overheid. Deze basisverzekering moet een brede vergoeding hebben en geen eigen risico. Een aanvullende verzekering kan worden afgesloten bij een commerciële zorgverzekeraar.
  3. Nadruk leggen op preventie, gezondheid en gezond blijven en niet wachten tot men ziek wordt. Hierbij is de leefstijlaanpak zeer belangrijk om mensen te helpen gezond te worden én te blijven. Via onderwijs een goed basisplan aan voorlichting en instructie geven. Dit zou in het basisonderwijs moeten plaatsvinden.
  4. Mondzorg dient weer in het basispakket te worden opgenomen. Door slechte mondzorg kunnen er diverse kwalen en ziekten ontstaan, die voorkomen hadden kunnen worden. Hierdoor ontstaan vaak hoge ziektekosten, die niet nodig hadden geweest.
  5. Betere en onderbouwde informatieverstrekking door zorgverzekeraar aan de cliënt/patiënt. Patiënt informeren over zijn zorguitgaven door middel van duidelijk leesbare en gespecificeerde zorgnota’s. Meer betrokkenheid bij de mensen door een goede klantenservice voor mensen die de nota’s niet goed begrijpen.
  6. Herinrichten ministerie van VWS tot een ministerie van Gezondheid, Welzijn en Wonen. Woonomgeving en milieu vormen een onderdeel van Welzijn. Dit kan niet van elkaar worden gescheiden. Ook gezien de problematiek met ouderen met zorgbehoefte, die geacht worden langer thuis te blijven wonen. Er is grote woningnood, vooral in de sociale woningbouw, waar vaak medische indicaties aan te pas komen. Door onder meer deze aspecten dient Gezondheidszorg en Wonen onder één ministerie te vallen. Beide kun je zien als een vorm van Welzijn. Ditzelfde geld voor milieu: gezondheid bij uitstek. Amateursport valt onder Welzijn, professionele sport moet vallen onder het ministerie van Economische Zaken.
  7. Afschaffen contractering voor praktijkhouders. Het is een enorme administratieve last voor de praktijkhouder, die ten koste gaat van patiëntenzorg.
  8. Invoeren van Patiënt Gebonden Dossier (PGD), patiënt dient eigenaar te zijn en de huisarts dient op te treden als regievoerend arts. Afschaffen Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en Landelijk Schakel Punt (LSP).
  9. Sterk verbeteren ouderenzorg met meer personeel bij de cliënt en het management tot het minimum reduceren; meer kleinschaligheid en in de buurt gecentreerd via bijvoorbeeld buurthuizen. Intensieve samenwerking tussen huisarts en arts ouderengeneeskunde. Het opheffen van verzorgingscentra enkele jaren geleden is een grove fout geweest. Deze dienen heropgericht te worden, maar in sterk verbeterde vorm.
  10. De transitie jeugdzorg terugdraaien. Huisarts als regievoerend arts met directe toezicht op jeugdzorg in het kader van zijn patiënt. Een meldpunt instellen, dat onderzoek instelt als jeugdzorg en jeugdinstellingen niet voldoen aan de basiseisen. Een kind zou weer als individu gezien moeten worden en zorg aangepast op zijn of haar mogelijkheden.
  11. Betere waardering voor mantelzorgers op maatschappelijk én financieel gebied; samenwerking van zorg en mantelzorger voor het welzijn van de zorgvrager.
  12. Ziekenhuizen moeten een ondernemende en dienstbare houding gaan aannemen; betere zorg door meer handen aan het bed en op de werkvloer. Medische professionals in management functies, die weten wat er speelt in het ziekenhuis. Minder administratief management en kortere lijnen. Absurd hoge salarissen dienen aan banden te worden gelegd, zo ook de bonuscultuur.
  13. Meer geld beschikbaar stellen voor onderzoek naar onder meer kanker, ALS en dementie en dit niet alleen laten afhangen van de ‘collectebus’. Dit zal op den duur bijdragen aan sterke vermindering van de zorgkosten. Beter systeem voor erkenning van onbekende ziekten (SOLK), die bewezen chronisch te zijn, ondanks dat de oorzaak nog niet bekend is. Hiervoor ook meer fondsen beschikbaar stellen, die onderzoek en wetenschap kunnen bevorderen.
  14. Herziening van de eerstelijnszorg.
   Instellen van Diagnose Behandel Centra (anderhalvelijns zorg), die een groot deel van de poliklinische zorg overnemen. De HAP’s (huisartsenposten) kunnen hierdoor worden opgeheven.
  15. Ziekenhuizen sterk afslanken en transformeren naar super gespecialiseerde centra.
   • Groot deel poliklinieken naar de anderhalvelijnszorg;
   • De hotelfunctie overdragen aan zogenaamde zorghotels (efficiënter en goedkoper).
Koos Dirkse